หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการวิเคราะห์และทดสอบ > หน้าหลัก > บริการวิเคราะห์และทดสอบ

บริการวิเคราะห์และทดสอบ
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร : FQA (Food Quality Assurance Service Center) เป็นหน่วยงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และการรับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งระดับประเทศ เพื่อรับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อการรับรองคุณภาพ และการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
   
FQA ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทั้งด้านเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลชีววิทยา และการจัดทำฉลากโภชนาการ การกระจายความร้อนใหหม้อฆาเชื้อ ตลอดจน การทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร โดย นักวิชาการผ้ทรงคุณวุฒิ ด้วยแทคนิค/วิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย อัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้แน่นอน
 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจ หาข้อมูลค่าใช้จ่ายและ
รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านล่าง
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000