หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร > หน้าหลัก > บริการข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร

ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (Food Information Center) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการด้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สุขลักษณะและพิษวิทยา วิศวกรรมอาหาร การบรรจุภัณฑ์ วัตถุเจือปนอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร มาตรฐานและกฎข้อบังคับต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

ทรัพยากรศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
          - ฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร
          - หนังสือภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และหนังสืออ้างอิง
          - วารสารวิชาการ
          - จุลสาร และกฤตภาค
          - เอกสารเผยแพร่ทางอาหาร

การให้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร
"ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่ครอบคลุมเนื้อหา งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 7,000 รายการ โดยสามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
นำเสนอข้อมูล ข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เผยแพร่ผลงานของนักวิจัย ข่าวการประชุมสัมมนา บทความวิชาการ วารสารอาหาร ตารางฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพประจำปี ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โปรดเข้าชมได้ที่


 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000