หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน > หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน

ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตออกจำหน่าย จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนา ของนักวิจัยสถาบันฯ ตามหลักวิชาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ชนิด/ประเภท ใหม่ ๆ ออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค อย่างสม่ำเสมอ ผู้บริโภคสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารได้จาก Web Site นี้

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยังมีบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ อีกด้วย ได้แก่

การบริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product R&D) การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตผิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิงระดับ SMEs ระดับครัวเรือน ที่ต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล
การบริการห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย/ครบครัน และอาหารที่ สะอาด อร่อย ถูกหลักโภชนาการ ในราคาที่เหมาะสม 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000