หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการห้องประชุมและครัว > หน้าหลัก > บริการห้องประชุมและครัว


ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม

หัวข้อ

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม / ฝึกอบรม (word , pdf)
         ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (สำหรับบุคคลภายนอก)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ที่สนใจติดต่อแสดงความจำนงขอใช้ห้องประชุม / ห้องฝึกอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด
2.ระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม เลือกรายการอาหาร(ดาวน์โหลด)
3. ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.1093 โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง

ระยะเวลา

ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ

บุคคลติดต่อ

น.ส.พนิดา ประสารสี่, น.ส.พัชรินทร์ ศรีจันทร์ และนางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์

โทรศัพท์

0-2942-8629-35 ต่อ 214

โทรสาร

0-2561-1970 , 0-2940-6455

 
ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลก

หัวข้อ

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

ใบคำขอรับบริการ (word , pdf)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษาที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสู่โลกโดย กรอกแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
2.ระบุวัน เวลาที่จะใช้ครัวปฏิบัติการฯ
3. ส่งไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 โทรสาร 0-2561-1970 , 0-2940-6455 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้อง

ระยะเวลา

ตามที่ผู้ขอใช้บริการระบุ

บุคคลติดต่อ

น.ส.พนิดา ประสารสี, น.ส.พัชรินทร์ ศรีจันทร์ และนางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์

โทรศัพท์

0-2942-8629-35 ต่อ 214

โทรสาร

0-2561-1970 , 0-2940-6455

 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000