หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ > หน้าหลัก > บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 

หัวข้อ

รายละเอียด

ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ)
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ 
QR เพื่อขอรับบริการโครงการพัฒนาวิชาการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ ผู้สนใจขอรับบริการสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง
1. สแกน QR code แล้วกรอกข้อมูลใน google form หรือ
2. ดาวน์โหลดเอกสาร "แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งมาที่
2.1 Email : sawinee.sam@ku.th
2.2 ไปรษณีย์ : สถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
2.3 โทรสาร : 0-2561-1970
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
บุคคลติดต่อ คุณสาวิณี กฤตผล
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 1221
E-mail sawinee.k@ku.th

 

,

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000