หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ > หน้าหลัก > บริการเครื่องมือและอุปกรณ์

หัวข้อ

รายละเอียด

แบบฟอร์ม ใบคำขอรับบริการ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. ขอให้ผู้ขอใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการเครื่องมือเครื่องจักรได้ที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้
- ผู้จัดการโรงงานผลิต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8629 ต่อ 1113
- ผู้จัดการโรงงานผลิต 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8629 ต่อ 1117
2. กรอกแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการเครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และห้องปฏิบัติการ) ตามที่กำหนด
3. ส่งแบบฟอร์ม (แบบขอใช้บริการเครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และห้องปฏิบัติการ) ไปที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ทางโทรสาร 0-2561-1970
- ทางไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
4. ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการในวันที่ใช้เครื่องฯ ณ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ระยะเวลา ขึ้นกับรายการที่ต้องการทดสอบ
บุคคลติดต่อ คุณสาวิณี กฤตผล
โทรศัพท์ 0-2942-8621, 0-2942-8629 – 35 ต่อ 1221
E-mail sawinee.k@ku.th
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000