หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 งานบริการของสถาบัน > หน้าหลัก > บริการฝึกอบรมวิชาการ, วิชาชีพ, นานาชาติ

การจัดฝึกอบรม สัมมนา ทางวิชาการในประเทศ

หัวข้อ

รายละเอียด

หลักสูตร

ฝึกอบรมวิชาชีพ , ฝึกอบรมวิชาการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. หน่วยงานที่สนใจ/ผู้สนใจทั่วไป ติดต่อแสดงความจำนง ขอให้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา เฉพาะ สาขาวิชา / เฉพาะเรื่อง ที่สนใจ หรือขอส่งผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรที่สถาบันฯเปิดสอน และหรือหลักสูตรที่ผู้ขอใช้บริการต้องการ/สนใจ
2. ระบุหัวข้อเรื่อง / จำนวน / คุณสมบัติ ผู้เข้าฝึกอบรม และช่วงเวลา
3. จัดส่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2561-1970

 

4. สถาบันฯ แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน

ระยะเวลา

ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน

บุคคลติดต่อ

นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง

โทรศัพท์

0-2942-8629-35 ต่อ 1223

 
การจัดฝึกอบรม สัมมนา ทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศ

หัวข้อ

รายละเอียด

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอให้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม / สัมมนาให้ชาวต่างประเทศ
2. ระบุหัวข้อเรื่อง / จำนวน / คุณสมบัติ ผู้เข้าฝึกอบรม / สัมมนา และช่วงเวลา
3. จัดส่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2561-1970

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

ระยะเวลา

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

บุคคลติดต่อ

นางสาวเบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ

โทรศัพท์

โทร. 0-2942-8629-35 ต่อ 1217

E-mail

ifrblpa@ku.ac.th

 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000