หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 งานบริการของสถาบัน > หน้าหลัก > บริการฝึกอบรมวิชาการ, วิชาชีพ, นานาชาติ

การให้บริการฝึกอบรม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวิทยาการต่าง ๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ
IFRPD จัดฝึกอบรมทางด้านอาหารมากกว่า 20 หลักสูตร เป็นประจำทุกปี และให้การอบรมทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยนักวิชาการที่มีประสบการณ์ตรง 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000