หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 งานวิจัย > หน้าหลัก > งานวิจัยเฉพาะทาง

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญและมุ่งหมาย
     กว่า 45 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยาด้านอาหาร และโภชนาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งและเผยแพร่ความรู้สู่นักวิชาการ นักศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ได้อย่างเป็นรูปธรรม สาขางานวิจัยที่เชี่ยวชาญ คือเทคโนโลยีการผลิตอาหาร จุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีและกายภาพอาหาร อาหารเชิงพันธภาพและโภชนา การผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่อุตสาหกรรม โดยศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ เช่น การใช้ความร้อน กระบวนการเอกซ์ทรูชัน การอบ การทำให้แห้ง การทำให้เข้มข้น การแช่แข็ง และการหมักดอง เป็นต้น โดยศึกษากระบวนการผลิต ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และระบบควบคุมการผลิตเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

เคมีและกายภาพอาหาร
เคมีและกายภาพอาหาร ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ สามารถผลิตผลงานต่างๆ ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้าวและแป้ง การพัฒนาไมโครแคปซูลกักเก็บสารให้กลิ่นรส วิจัยข้าว GABA สูง การควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารเส้นจากข้าว การผลิต resistant starch เพิ่มมูลค่าทางสุขภาพ จำแนกสารให้กลิ่นด้วยเครื่อง GC-MS และ GCO วิเคราะห์สารสำคัญประเภทฟินอลิค วิจัยคุณภาพของผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

จุลชีววิทยาประยุกต์
กลุ่มงานที่ประกอบด้วยทีมนักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการศึกษาความปลอดภัยของอาหารทางจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและสาหร่าย งานวิจัยที่ดำเนินอยู่ได้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ การพัฒนาเทคนิครวดเร็วเพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การศึกษาเมตาบอลิซึมโดยใช้เทคนิคระดับโมเลกุล เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตหัวเชื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ตลอดจนการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสาหร่ายที่มีคุณสมบัติในการสร้างสารชีวภาพที่มีคุณประโยชน์ เช่น bacteriocin GABA และ ethanol เป็นต้น

อาหารเชิงพันธภาพ
สร้างงานวิจัยด้านอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพ ในประเด็นคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ ได้แก่ superoxide anion, hydroxyl radical, nitric oxide และวิเคราะห์ค่า ORAC ทดสอบคุณสมบัติต้านการก่อกลายพันธุ์ ด้วยวิธี Ames test และ Drosophila wing spot test และศึกษาการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยให้ความสำคัญกับผักพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นของไทย

โภชนาการ
วิจัยและพัฒนาอาหารลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญญาหาภาวะทางโภชนาการ อาหารเสริมสร้างสุขภาพสำหรับกลุ่มคนวัยต่างๆ ประเมินผลทางด้านโภชนาการและทดสอบความปลอดภัยของอาหารในสัตว์ทดลอง
 
ทั้งนี้ นักวิจัยของสถาบันฯ สามารถที่จะยื่น ข้อเสนอโคงการวิจัยต่อทุนภายนอกสถาบันฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนได้ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด


 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000