Page 2 - 55th IFRPD
P. 2

สารจาก         อธิการบดี


         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                 ผมขอแสดงความยิินดีกัับสถาบัันค้้นค้ว้้าและพััฒนา
                               ผลิตภััณฑ์์อาหาร หรืือที่ี�เรืียิกัสั�น ๆ ว่า สถาบัันอาหาร ที่ี�มี

                               วารืะค้รบัรอบั 55 ปีี ของกัารืจััดตั้ั�งและดำเนินกัารืในวันที่ี�
                               30 กัันยิายิน พ.ศ. 2566 นี�
                                 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตั้ภััณฑ์์อาหารื มีภัารืกัิจัหลักั
                               ด้านวิจััยิและพัฒนา รืวมถึงสรื้างสรืรืค์นวัตั้กัรืรืมด้านอาหารื

                               และให้บรืิกัารืวิชากัารืกัับปรืะชาชนรืวมถึงสนับสนุนภัาค
                               อุตั้สาหกัรืรืม ซึ่ึ�งเป็นฟัันเฟัืองที่ี�สำคัญในกัารืขับเคลื�อนเศรืษฐกัิจั
                               ของปรืะเที่ศ อันสืบเนื�องมาจัากัความมุ่งมั�นตั้ั�งใจัที่ำงานของ
                               บุคลากัรืในอดีตั้จันถึงปัจัจัุบัน สามารืถกัล่าวได้ว่า สถาบันฯ

                               เป็นหน่วยิงานที่ี�มหาวิที่ยิาลัยิเกัษตั้รืศาสตั้รื์มีความภัาคภัูมิใจั
                               เป็นอยิ่างยิิ�ง
                                 ในโอกัาสนี� ผมขออำนวยิพรืให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
                               ผลิตั้ภััณฑ์์อาหารื ปรืะสบความสำเรื็จั และเจัรืิญกั้าวหน้าสืบไป


                                            ดรื.จังรืักั วัชรืินที่รื์รืัตั้น์

                                        อธิิกัารืบดีมหาวิที่ยิาลัยิเกัษตั้รืศาสตั้รื์
   1   2   3   4   5   6   7