Page 5 - 55th IFRPD
P. 5

คำำานำำา

       หนังสือที่ี�รืะลึกัครบรอบ 55 ปีี สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

    ผลิตั้ภััณฑ์์อาหารื มหาวิที่ยิาลัยิเกัษตั้รืศาสตั้รื์เล่มนี�จััดที่ำขึ�นเพื�อ
    นำเสนอปรืะวัตั้ิความเป็นมาของสถาบันฯ ตั้ั�งแตั้่อดีตั้จันถึงปัจัจัุบัน
    โดยิรืวบรืวมผลผลิตั้งานวิจััยิ นำเสนอบรืิกัารืที่างวิชากัารืด้านอาหารื

    กัิจักัรืรืมและบรืิกัารือื�น ๆ ของสถาบันฯ ที่ี�มุ่งช่วยิสนับสนุนและ
    ผลักัดันอุตั้สาหกัรืรืมอาหารืสู่อนาคตั้และพัฒนาอยิ่างยิั�งยิืน ตั้าม
    วิสัยิที่ัศน์ของสถาบันฯ “เปี็นองค์กรผู้้�สร�างนวััตกรรมอาหาร
    บริการองค์ควัามร้� ส้�สังคมสุขภาพอย่�างย่ั�งย่ืน”


       หวังเป็นอยิ่างยิิ�งว่าหนังสือครืบรือบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและ
    พัฒนาผลิตั้ภััณฑ์์อาหารื เล่มนี�จัะเป็นปรืะโยิชน์ตั้่อผู้อ่านทีุ่กัที่่าน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10