Page 10 - 55th IFRPD
P. 10

ตั�งแต่ปีี 2554 เปี็นต้นมา

                                           ที่ำกัารืศึกัษาวิจััยิและพัฒนาด้าน
                                           สาหรื่ายิอยิ่างตั้่อเนื�อง ได้แกั่

                                           สาหรื่ายิสไปรืูลิน่า (Spirulina)


     2513            2515                         2554         2557

    Microalgae Lab       Raceway ponds
    จััดตั้ั�งห้องปฏิิบัตั้ิกัารืที่ดลอง สรื้างบ่อเลี�ยิงขนาดใหญ่แบบอ่างน�ำวน เพื�อใช้ผลิตั้
    ที่างสาหรื่ายิ ณ สถาบันค้นคว้า สาหรื่ายิในปรืิมาณมากั และจััดตั้ั�งห้องปฏิิบัตั้ิกัารื
    และพัฒนาผลิตั้ภััณฑ์์อาหารื สัตั้ว์ที่ดลอง (animal house) ศึกัษาวิจััยิคุณค่า
    มหาวิที่ยิาลัยิเกัษตั้รืศาสตั้รื์ ที่างโภัชนากัารืพิษวิที่ยิาของสาหรื่ายิและที่ดสอบอาหารื
                  ที่ี�มีสาหรื่ายิเป็นองค์ปรืะกัอบ

                  งานว้ิจัย์ (พั.ศ. 2515 – พั.ศ. 2554)

                   ศักัยิภัาพกัารืเพาะเลี�ยิงสาหรื่ายิสีเขียิวเซึ่ลล์เดียิว
                   เพื�อผลิตั้ไบโอดีเซึ่ล
                   กัารืศึกัษากัารืผลิตั้ไฟัโคไซึ่ยิานินและพอลิแซึ่็กัคาไรืด์
                  จัากัสาหรื่ายิสไปรืูลิน่า
                   กัารืถ่ายิที่อดเที่คโนโลยิีกัารืผลิตั้สาหรื่ายิสไปรืูลิน่าสกััด
                   คุณภัาพสูงให้ภัาคเอกัชน
                   กัารืเพาะเลี�ยิงสาหรื่ายิสไปรืูลิน่าในโครืงกัารื
                   ส่วนพรืะองค์สวนจัิตั้รืลดา
                   กัารืใช้กั๊าซึ่คารื์บอนไดออกัไซึ่ด์ในกัารืผลิตั้สาหรื่ายิ
                   สไปรืูลิน่า


    4  หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15