Page 8 - 55th IFRPD
P. 8

เส้้นทางโปรตีีนเกษตีร

      และการพััฒนาผลิตีภััณฑ์์อาหารพัร้อมบริโภัคจากโปรตีีนเกษตีร              2512                            2517


      ศาสตราจารย์์อมร ภัูมิรัตน             ผลิตั้ “เกษตรโปีรต่น” โดยิกัารืนำวัตั้ถุดิบโปรืตั้ีนที่ี�หลากัหลายิมา
      แกั้ปัญหากัารืขาดแคลนโปรืตั้ีน           ผสมเป็นโดแล้วอบแห้ง แตั้่ลักัษณะเนื�อสัมผัสของผลิตั้ภััณฑ์์
      มองหาแหล่งโปรืตั้ีนรืาคาถูกั            ไม่ได้รืับกัารืยิอมรืับเที่่าที่ี�ควรื
      เรืิ�มวิจััยิพัฒนา


                2565                             2556
                     ผลิตั้ภััณฑ์์อาหารืไที่ยิจัากั        ผลิตภััณฑ์์ Soya Crispy
                     โปรืตั้ีนเกัษตั้รืพรื้อมบรืิโภัค

                                    - โปีรต่นสูง
                                    - ไขมันต�ำ
                                    - โซเดี่ย์มต�ำ


             เบอรื์เกัอรื์เกัษตั้รื     เกัษตั้รืกัรือบ
                                         โปีรตีน โปรืตั้ีนเกัษตั้รืในรืูปแบบแผ่นปรืุงรืส
                                    ค้าร์โบัไฮเดีรดี
                                              ที่ี�มีกัารืพัฒนาหน้าแปลนพิเศษ และ
                                              พัฒนาสูตั้รืให้ได้เนื�อสัมผัสและ
                                         ใย์อาหาร
                          โปรืตั้ีนเกัษตั้รืเสรืิม        ลักัษณะคล้ายิหมูแผ่น
            แหนมเกัษตั้รื        กัลิ�นรืสอูมามิ และ
                          โอเมกั้า


    2  หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13