Page 3 - 55th IFRPD
P. 3

สารจาก         ผู้อำานวยการสถาบันค้นคว้า


         และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร            เนื�องในวารืะค้รบัรอบัปีีที่่� 55 ของกัารืดำเนินงานของ

         สถาบัันค้้นค้ว้้าและพััฒนาผลิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิที่ยิาลัยิเกัษตั้รืศาสตั้รื์
         ที่ี�มุ่งมั�นในกัารืสรื้างสรืรืค์ผลงานวิจััยิที่างด้านนวัตั้กัรืรืมอาหารื
         และกัารืบรืิกัารืวิชากัารื เพื�อสนับสนุนภัาครืัฐ ภัาคเอกัชนและ
         ปรืะชาชนที่ั�วไปอยิ่างตั้่อเนื�องจันเป็นที่ี�ยิอมรืับ ซึ่ึ�งเป็นผลมาจัากับุคลากัรื

         ของสถาบันฯ ในอดีตั้จันถึงปัจัจัุบัน ที่ี�มุ่งมั�นตั้ั�งใจัปฏิิบัตั้ิหน้าที่ี�ด้วยิความรืู้
         ความสามารืถ ให้ความรื่วมมือและเสียิสละ เพื�อให้กัารืดำเนินงาน
         ของสถาบันฯ ลุล่วงไปด้วยิดี อีกัที่ั�งสถาบันฯ ยิังได้รืับกัารืสนับสนุน
         และความช่วยิเหลือจัากัผู้บรืิหารืมหาวิที่ยิาลัยิเกัษตั้รืศาสตั้รื์

         ด้วยิดีตั้ลอดมา


            ในโอกัาสนี� ขอขอบคุณบุคลากัรืทีุ่กัที่่านที่ี�มีส่วนรื่วม
         ในกัารืความสำเรื็จัของสถาบันฯ และความรื่วมมือรื่วมใจั

         เพื�อสนับสนุนให้สถาบันฯ เจัรืิญกั้าวหน้า
         และสรื้างผลงานวิจััยิที่ี�เป็นปรืะโยิชน์ตั้่อสังคม
         และปรืะเที่ศตั้่อไป


                      ดรื.พิศมัยิ ศรืีชาเยิช

              ผู้อำนวยิกัารืสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตั้ภััณฑ์์อาหารื
   1   2   3   4   5   6   7   8