Page 4 - 55th IFRPD
P. 4

ทีุ่กัครืั�งที่ี�ข้าพเจั้าไปตั้่างปรืะเที่ศ ข้าพเจั้า

      รืู้สึกัว่าข้าพเจั้าคล้ายิกับที่ี�อยิู่ในกัะลาครือบ

      มองไปที่างไหนกั็พบแตั้่ขอบฟั้า พอโผล่ออกั

      มา จัึงได้เห็นว่า วิที่ยิาศาสตั้รื์และวิที่ยิากัารื
      ที่างด้านอาหารืนั�นไปไกัลอยิ่างสุดหล้า

      ฟั้าเขียิว
                ศาสตั้รืาจัารืยิ์อมรื ภัูมิรืัตั้น
               ผู้อำานวยิกัารืคนแรืกัของสถาบันฯ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9