Page 9 - 55th IFRPD
P. 9

นำเที่คโนโลยิีเอกัซึ่์ที่รืูชัน เข้ามาใช้ในกัารืผลิตั้ โดยิ    ใครืๆ กั็ที่านได้
    ใช้แป้งถั�วเหลืองสกััดไขมันเป็นวัตั้ถุดิบ
    ได้ผลิตั้ภััณฑ์์โปรืตั้ีนจัากัพืชขึ�นรืูป (Textured
    Vegetable Protein; TVP)

           2523                          2536

    พัฒนาผลิตั้ภััณฑ์์สำเรื็จั ได้เนื�อสัมผัสตั้ามตั้้องกัารื
    เรืียิกัผลิตั้ภััณฑ์์ที่ี�พัฒนาขึ�นนี�ว่า
    “โปีรต่นเกษตร” และมีกัารืผลิตั้
    เพื�อจัำหน่ายิในเชิงพาณิชยิ์


                              โปรืตั้ีนเกัษตั้รื     โปรืตั้ีนเกัษตั้รืผัดพรืิกัขิง


                                2554


                       2555       เนื�อเที่ียิมชนิดความชื�นสูง โดยิมีกัารืพัฒนาหน้าแปลนชนิดพิเศษ
                               ที่ี�เรืียิกัว่า Long Cooling Die และพัฒนาสูตั้รืเพื�อให้ได้ผลิตั้ภััณฑ์์
      สามารืถพัฒนาเนื�อเที่ียิมชนิดความชื�นสูง      ที่ี�มีเนื�อสัมผัสและลักัษณะปรืากัฏิคล้ายิเนื�อสัตั้ว์มากัยิิ�งขึ�น
      โดยิกัรืะบวนกัารืเอกัซึ่์ที่รืูชันได้สำเรื็จั

      เน้�อเที่่ย์มชันิดีค้ว้ามชั้�นสูง          2562
                                 ยิื�นจัดอนุสิที่ธิิบัตั้รื ผลิตภััณฑ์์
                       2565        ค้ล้าย์เน้�อเส้นใย์สูงดี้ว้ย์กระบัว้น
                                 การเอกซ์ที่รูชัันที่่�ค้ว้ามชั้�นสูงและ
                                 กระบัว้นการผลิต     เนื�อเที่ียิมชนิดความชื�นสูงสูตั้รืปรืาศจัากักัลูเตั้นและ
     สูตั้รืเสรืิมโอเมกั้า 3 จัากัน�ำมันถั�วดาวอินคา


                                หนังสือที่ระลึกครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14