ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ตู้ ปณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10903
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

02-9428629

02-5611970

ifr@ku.ac.th

ifrpd.ku.ac.th