Download Catalog

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)

ตู้ ปณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10903
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. : 02-9428629 ต่อ 1107, 1108
Fax. : 02-5611970