ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้อำนวยการ
E-mail : ifrpms@ku.ac.th

รองผู้อำนวยการ
ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ดร.ประมวล ทรายทอง

ดร.ประมวล ทรายทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่าย
นางสาวเตือนใจ ส่งสุข

นางสาวเตือนใจ ส่งสุข

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ดร.วนิดา ปานอุทัย

ดร.วนิดา ปานอุทัย

หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

นางสาวประจงเวท สาตมาลี

นางสาวประจงเวท สาตมาลี

หน้าหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

ดร.หทัยชนก กันตรง

ดร.หทัยชนก กันตรง

หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

นางภาธิกา เพ่งพินิจ

นางภาธิกา เพ่งพินิจ

รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพ

นายวรพล เพ็งพินิจ

นายวรพล เพ็งพินิจ

หัวหน้าฝ่ายผลิตและจำหน่าย

นางสาวภครมล ยิ้มแย้ม

นางสาวภครมล ยิ้มแย้ม

หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง