ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้อำนวยการ
E-mail : ifrpms@ku.ac.th

รองผู้อำนวยการ
ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ดร.ประมวล ทรายทอง

ดร.ประมวล ทรายทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่าย
นางสาวเตือนใจ ส่งสุข

นางสาวเตือนใจ ส่งสุข

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ดร.วนิดา ปานอุทัย

ดร.วนิดา ปานอุทัย

หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

นางสาวประจงเวท สาตมาลี

นางสาวประจงเวท สาตมาลี

รักษาการแทนหน้าหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

ดร.หทัยชนก กันตรง

ดร.หทัยชนก กันตรง

หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

นายวรพล เพ็งพินิจ

นายวรพล เพ็งพินิจ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายผลิตและจำหน่าย

นางสาวภครมล ยิ้มแย้ม

นางสาวภครมล ยิ้มแย้ม

หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง