ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

ดร.หทัยชนก กันตรง (หัวหน้าฝ่าย)

ดร.หทัยชนก กันตรง (หัวหน้าฝ่าย)

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : ifrhnk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1620
ความเชี่ยวชาญ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
 • เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร-ทักษะทางวิศวกรรมอาหาร
KU Forest Profile
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrpms@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1208
ความเชี่ยวชาญ : การแปรรูปผักและผลไม้
KU Forest Profile
ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ตำแหน่ง : นักวิจัย เชี่ยวชาญ
อีเมล : ifrnpl@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1206
ความเชี่ยวชาญ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืช
 • การแปรรูปอาหารโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
KU Forest Profile
ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrwrpp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1611
ความเชี่ยวชาญ
 • กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
 • การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
 • อาหารจากแป้งหรือสตาร์ช
KU Forest Profile
นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ตำแหน่ง : นักวิจัย เชี่ยวชาญ
อีเมล : ifrcdt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1615
ความเชี่ยวชาญ
 • แปรรูปผักผลไม้
 • การศึกษาอายุการเก็บ
KU Forest Profile
นางสาวงามจิตร โล่วิทูร

นางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrnjl@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1609
ความเชี่ยวชาญ
 • การแปรรูปอาหารบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
 • การปรับปรุงคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยวิธีออสโมซิส
KU Forest
นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrkpp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1622
ความเชี่ยวชาญ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
 • การทดสอบทางประสาทสัมผัส
KU Forest Profile
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrpisut@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1616
ความเชี่ยวชาญ
 • การผลิตและฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน (Thermal Processing)
 • กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
 • การพัฒนาระบบคุณภาพโรงงานด้วยระบบ GMP และ HACCP
 • พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร
KU Forest Profile
นางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

นางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrsck@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1622
ความเชี่ยวชาญ
 • การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในระบบอิมัลชัน (ไอศกรีม น้ำสลัด ซอส มายองเนส และเครื่องดื่ม เป็นต้น)
 • การสกัดและกักเก็บสารสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหาร
KU Forest Profile
นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrsnj@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1614
ความเชี่ยวชาญ : ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
KU Forest Profile
ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrtot@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1614
ความเชี่ยวชาญ
 • กระบวนการอบแห้งด้วยเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดและปั๊มความร้อน
 • การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในอาหาร
KU Forest Profile
นางสาวณฐิฒา	รอดขวัญ

นางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrnir@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ1620
ความเชี่ยวชาญ
 • การวิเคราะห์สารให้กลิ่น (flavor) ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตรกราฟฟี (Gas Chromatography)
 • กระบวนแปรรูปอาหารด้วยความร้อนสูง แบบสเตอริไรส์ด้วยเครื่องรีทอร์ท
 • มาตราฐาน GMP การขอเลขสารบบอาหารและกฏหมายอาหาร
KU Forest Profile