ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ (หัวหน้าศูนย์)

ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ (หัวหน้าศูนย์)

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : ifrwrpp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1611
นางสาวสาวิณี กฤตผล

นางสาวสาวิณี กฤตผล

ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
อีเมล : sawinee.k@ku.th,ifrsnsam@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1303
ความเชี่ยวชาญ
  • การประยุกต์ใช้สารเคลือบรับประทานได้ (edible coating) ในผลิตภัณฑ์อาหาร
  • การกักเก็บและวิเคราะห์สารให้กลิ่นโดยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี
KU Forest Profile
นางสาวสุพรรษา สายสินธุ์

นางสาวสุพรรษา สายสินธุ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrsnsa@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1301
นางสาวนาราธิดา แก้วอนุรักษ์

นางสาวนาราธิดา แก้วอนุรักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : naratida.ka@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1303
นางสาวมณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค

นางสาวมณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrmtl@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1303