งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

นายสุทธิศักดิ์ ทองคำดี (หัวหน้างาน)

นายสุทธิศักดิ์ ทองคำดี (หัวหน้างาน)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
อีเมล : ifrsst@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1220
นางสาวพนิดา ประสารสี

นางสาวพนิดา ประสารสี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrpdp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1220
นางสาวนันทวรรณ อนันต์

นางสาวนันทวรรณ อนันต์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrnwa@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1220
นางสาวธนาทิพย์ สุทธิประภา

นางสาวธนาทิพย์ สุทธิประภา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : ifrtts@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1202