งานบริหารและธุรการ

นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์ (หัวหน้างาน)

นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์ (หัวหน้างาน)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : ifrstn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1214
นางสาวผ่องศรี	ล้อมเขต

นางสาวผ่องศรี ล้อมเขต

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
อีเมล : ifrpsl@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1229
นางสาวเบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ

นางสาวเบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrblpa@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1217
นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทร์

นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrprs@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1216
นางสาวจิณณะ	หงษ์ขจร

นางสาวจิณณะ หงษ์ขจร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อีเมล : ifrjph@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 11216
นายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

นายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

ตำแหน่ง : วิศวกร ชำนาญการ
อีเมล : iifrpkn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1115
นายวีรชัย โทบาง

นายวีรชัย โทบาง

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
อีเมล : ifrwrt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1115
นายสมควร มรรณทัต

นายสมควร มรรณทัต

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
อีเมล : ifrskm@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1116
นายสมภพ นาขวัญ

นายสมภพ นาขวัญ

ตำแหน่ง : วิศวกร ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrshn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1116
นายปิติศักดิ์ ยลวิลาศ

นายปิติศักดิ์ ยลวิลาศ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
อีเมล : ifrpsy@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1114
นายชูชาติ แตงอ่อน

นายชูชาติ แตงอ่อน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล : ifrcht@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1114