ฝ่ายผลิตและจำหน่าย

นายวรพล เพ็งพินิจ (หัวหน้าฝ่าย)

นายวรพล เพ็งพินิจ (หัวหน้าฝ่าย)

ตำแหน่ง : วิศวกร ชำนาญการ
อีเมล : ifrwrp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1113
นางสาวเตือนใจ ส่งสุข

นางสาวเตือนใจ ส่งสุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : ifrtjs@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1207
นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ

นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrstd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1113
นายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

นายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

ตำแหน่ง : วิศวกร ชำนาญการ
อีเมล : iifrpkn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1115
นายสมควร มรรณทัต

นายสมควร มรรณทัต

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
อีเมล : ifrskm@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1116
นายสมภพ นาขวัญ

นายสมภพ นาขวัญ

ตำแหน่ง : วิศวกร ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrshn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1116
นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์

นางสาววีรยา ศรีอิทธิยาเวทย์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrwasr@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1117
นายชวนันท์ กวีวุฒฑ์

นายชวนันท์ กวีวุฒฑ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrcnk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1117
นายวรพล  พราหมแผลง

นายวรพล พราหมแผลง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrvpp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1107
นางสาวปทิตญา ทองกลัด

นางสาวปทิตญา ทองกลัด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล : ifrptto@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1107