ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

นางภาธิกา เพ่งพินิจ (รักษาการหัวหน้าศูนย์)

นางภาธิกา เพ่งพินิจ (รักษาการหัวหน้าศูนย์)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrptkk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1821
นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ

นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : sirinrat.w@ku.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1825
ความเชี่ยวชาญ
  • สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การทดสอบหาปริมาณ/การปนเปื้อน)
นางสาวกนกวรรณ อ่อนหวาน

นางสาวกนกวรรณ อ่อนหวาน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrkwo@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1814
นางสาวสนธยา กันทะมาศ

นางสาวสนธยา กันทะมาศ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrsyk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1818
นางสาววริศรา มุสิกชาติ

นางสาววริศรา มุสิกชาติ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrwsr@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1823
นางสาวศุภธิดา พิมพิสณฑ์

นางสาวศุภธิดา พิมพิสณฑ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : Supathida1@gmail.com
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1822
นางวิชชุดา เพียรจัด

นางวิชชุดา เพียรจัด

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrwcd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1818
นางสาวรัตติยา อ้นโต

นางสาวรัตติยา อ้นโต

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrryo@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1819
นางสาวสุณิษา ไกยสิทธิ์

นางสาวสุณิษา ไกยสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrssk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1815
นางสาวอภิชา สกุลวัฒนะ

นางสาวอภิชา สกุลวัฒนะ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifracs@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1814
นางสาววัชรียา พงษ์ศิริแสน

นางสาววัชรียา พงษ์ศิริแสน

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrwep@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1819
นางรัชนีภรณ์ พูนพานิช

นางรัชนีภรณ์ พูนพานิช

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrrop@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1820
นางสาวกันตรัตน์ รักษ์พิทยานนท์

นางสาวกันตรัตน์ รักษ์พิทยานนท์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrkrr@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1818
นางสาวชุลีพร นามเสนา

นางสาวชุลีพร นามเสนา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrchn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1814
นางไพลิน ชำนาญศิลป์

นางไพลิน ชำนาญศิลป์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrpls@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1825
นางสาวเพ็ญแข เกตุบรรจง

นางสาวเพ็ญแข เกตุบรรจง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrpkk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1815
นางสาวจรรยา แสงเขียว

นางสาวจรรยา แสงเขียว

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrjys@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1822
นางชนิศา ประสมศรี

นางชนิศา ประสมศรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล : ifrnjr@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1819
นางสาวปัทมา ปานเจริญ

นางสาวปัทมา ปานเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrpmp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1815
นางสาวกิติยา จันทิหล้า

นางสาวกิติยา จันทิหล้า

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrkyj@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1820
นางสาวสุดารัตน์ ด้วงเฟื่อง

นางสาวสุดารัตน์ ด้วงเฟื่อง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : sudarat.noi@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1818
นางนภาพร มฤธนนท์

นางนภาพร มฤธนนท์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
อีเมล : n_noi@live.com
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1818
นางสาวสุนิศา พรรณสันฐาน

นางสาวสุนิศา พรรณสันฐาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrsip@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1800,1811
นางสาวปัญญรัศมิ์ ฉายรัศมี

นางสาวปัญญรัศมิ์ ฉายรัศมี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrprc@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1800,1811
นางสาวชญานิษฐ์ บัวเพ็ชร

นางสาวชญานิษฐ์ บัวเพ็ชร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อีเมล : ifrcnb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-942-8629 ต่อ 1824