บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์
ปีที่/ฉบับที่ วารสารอาหาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20011599
วารสารฉบับเต็ม

รายละเอียด

 
บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์
โดย : ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารอาหาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 หน้า 5-14
 
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างประชากรของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขเนื่องจากอัตราการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุสาเหตุจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยโรคอัลไซเมอร์จัดเป็นหนึ่งในภัยเงียบของผู้สูงวัย
 
- มักพบในผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปและเป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการเสื่อมถอยในการทำงานของสมองจนปรากฏอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น อาการหลงลืม หลงทางในที่คุ้นเคยหรือไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่เคยทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม
 
- ในปัจจุบันได้มีการศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารและชนิดของสารอาหารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยพบว่าการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ การจัดการความเครียด การออกกำลังกาย การสร้างสมาธิ เป็นต้น ร่วมกับการปรับรูปแบบการบริโภคอาหารสามารถช่วยต่อต้านการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้