ผลต่อสุขภาพของเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา

ผลต่อสุขภาพของเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ ผลต่อสุขภาพของเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา
ปีที่/ฉบับที่ วารสารอาหาร. ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20013448

รายละเอียด

ผลต่อสุขภาพของเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา
โดย ดร.ประมวล ทรายทอง
นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ

คอมบูชา (Kombucha) จัดเป็นเครื่องดื่มที่กำลังได้รับความนิยมของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน และมีอัตราการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง การบริโภคเครื่องดื่มหมักดังกล่าวนี้มีมาเป็นระยะเวลานานแล้วในหลายประเทศ ซึ่งการผลิตคอมบูชานั้นส่วนใหญ่นิยมผลิตเพื่อดื่มกันภายในครัวเรือนด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เรียกว่า สโคบี้ (SCOBY) โดยจะให้สี กลิ่นรส ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของชาและส่วนผสมอื่น ๆ

ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการผลิตคอมบูชาจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ก็ว่าได้ การแสดงให้เห็นถึงสารสำคัญและคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค จะสามารถลดความกังวลใจและการตั้งคำถามถึงคุณประโยชน์และความปลอดภัยก่อนการบริโภคเครื่องดื่มดังกล่าวนี้ได้ในอนาคต

คำสำคัญ : คอมบูชา; สโคบี้; เครื่องดื่มหมัก; กรดอินทรีย์; สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

สามารถเข้าถึงบทความดังกล่าวได้ที่ : https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20013448
 
บทความจากวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร :
https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD
--

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เคมีอาหาร องค์ความรู้ด้านโภชนาการ การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
- บทความวิจัย (research article) หรือ บทความปริทัศน์ (review article) ที่มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านโภชนาการ และการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน
- บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/ 1 บทความ
- รูปแบบการพิจารณา คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded peer review)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน
--
สามารถเข้าชม "วารสารอาหาร" (ชื่อเดิม) ฉบับย้อนหลังได้ที่ "คลังความรู้ดิจิทัล มก." : https://kasets.art/5X6mdt