มัยคอโปรตีน : โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ

มัยคอโปรตีน : โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ มัยคอโปรตีน : โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ปีที่/ฉบับที่ วารสารอาหาร. ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20009019

รายละเอียด

มัยคอโปรตีน : โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ
โดย ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

"มัยคอโปรตีน" คือ โปรตีนที่ได้จากเส้นใยของเชื้อรา ในกลุ่ม Furasium venenatum ที่ผ่านกระบวนการหมักในอาหารเลี้ยงเชื้อและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโต และใช้อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับอาหาร (food grade) ที่มีความบริสุทธิ์สูงและเหมาะสมต่อการผลิตไมซีเลียม (mycelium) ของเชื้อรา

ในส่วนกระบวนการผลิตต้องทำอย่างไรนั้น...!!! ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากบทความ เรื่อง "มัยคอโปรตีน : โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ"
สามารถเข้าถึงบทความดังกล่าวได้ที่ : https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/FOOD/search_detail/result/20009019

คำสำคัญ : เชื้อรา; มัยคอโปรตีน; แหล่งโปรตีน; โปรตีนทางเลือก; อาหารเพื่อสุขภาพ; การเพาะเลี้ยงเชื้อ; กระบวนการผลิต; กระบวนการหมัก; องค์ประกอบทางเคมี; ปริมาณกรดอะมิโน; ลักษณะเนื้อสัมผัส; การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

บทความจากวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร :
https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

--
วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เคมีอาหาร องค์ความรู้ด้านโภชนาการ การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการเผยแพร่ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
- บทความวิจัย (research article) หรือ บทความปริทัศน์ (review article) ที่มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ องค์ความรู้ด้านโภชนาการ และการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

- บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน/ 1 บทความ

- รูปแบบการพิจารณา คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded peer review)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน 


--------------------------------------------------------------------------
สามารถเข้าชม "วารสารอาหาร" (ชื่อเดิม) ฉบับย้อนหลังได้ที่ "คลังความรู้ดิจิทัล มก." : https://kasets.art/5X6mdt