การอบรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (processing mango course)

3 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 20 ครั้ง

ภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 การอบรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (processing mango course) ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการจากประเทศพม่า ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจกับหน่วยงาน International Trade Centre (Myanmar) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาฝึกอบรมจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยวิทยากรจากฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้

วิทยากร :

     -ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ / นักวิจัยชำนาญการ

ผู้ช่วยวิทยากร :

     -คุณณฐิฒา  รอดขวัญ นักวิจัยชำนาญการ

     -ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร นักวิจัยชำนาญการ

ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>