การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ"

18 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 44 ครั้ง

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  "การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ"  โดยวิทยากรฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่

-คุณณฐิฒา รอดขวัญ   นักวิจัยชำนาญการ          

-ดร.พิศมัย ศรีชาเยช   นักวิจัยชำนาญการ

ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน