ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนาชีวิตและการทำงาน"

12 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 14 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนาชีวิตและการทำงาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างงานวิจัยจากการทำงานประจำ วิทยากรโดย รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้องเรไร (232) อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์