ภาพกิจกรรมการอบรม "การใช้งาน Scival และ TURNITIN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย”

7 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 24 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมการอบรม "การใช้งาน Scival และ TURNITIN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ในการค้นหาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อเทรนด์การวิจัยของโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนบทความวิจัยและการตรวจคัดลอกผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม วิทยากรโดย คุณสารภี สีสุข และคุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กล่าวเปิดงานโดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องเรไร (232) อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์