ภาพกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ

18 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 39 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องเรไร (232) กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ หลักสูตร English Presentations for International Conferences ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายตลอดการฝึกอบรม 

 

อนึ่ง กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยความร่วมมือกับศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้บริการจัดหลักสูตร

 

---

 

On March 18, 2024, at the training room 232, the English training course titled "English Presentations for International Conferences" organized for IFRPD researchers has already finished. This course was lectured by Asst. Prof. Dr. Kittinata Rhekhalilit, the Director of Kasetsart University Language Center and a lecturer of the Foreign Languages Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University. 

 

In addition, this English training course is one of the activities under the Internationalization Promotion Project in the Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) in cooperation with the Kasetsart University Language Center providing the training course service.