FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช...เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส

26 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 34 ครั้ง

ภาพกิจกรรมวันที่ 26 กันยายน 2566 FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช...เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส (Plant-Based Food Product Development Focusing on Texture Characteristics)" จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

ที่ลิงค์ https://fb.watch/ni0C9-1l1q/

วิทยากรโดย : ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD)

ประเด็นสำคัญ ได้แก่
- ลักษณะเนื้อสัมผัสและความสำคัญ
- ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของอาหารจากพืช
- กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อสัมผัส