เริ่มใช้งานใบคำขอรับบริการ (ฉบับใหม่) วันที่ 17 ก.ค. 2566

13 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 85 ครั้ง

 

ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการคุณภาพอาหาร (FQA LAB) ขอแจ้งและขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่ส่งตัวอย่างทดสอบ

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ให้เริ่มใช้ใบคำขอรับบริการ (ฉบับใหม่)

   FS-09_ใบคำขอรับบริการ (Requested form) (version :6) เริ่มใช้งาน : 17 กรกฎาคม 2566  

 

กรณีพื้นที่ในการกรอกรายละเอียดของตัวอย่างไม่เพียงพอให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดเพิ่มลงใน

 FS-106_เอกสารแนบใบคำขอรับบริการ (Requested form) (version: 1) เริ่มใช้งาน : 17 กรกฎาคม 2566