วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4
ปีที่/ฉบับที่ วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/issue/view/294
วารสารฉบับเต็ม

รายละเอียด

ในวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ขอนำเสนอบทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

- เรื่อง “ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช” กล่าวถึงแหล่งของพืชที่นิยมนำมาใช้ผลิต กระบวนการผลิต และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและการยอมรับในผลิตภัณฑ์นมพืช

- เรื่อง “ผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชและคุณสมบัติเชิงหน้าที่” ว่าด้วยทิศทาง งานวิจัย และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์น้ำนมพืชหมัก

- เรื่อง “มะรุม : โปรตีนพืชทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ” ให้ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการของมะรุมเพื่อเป็นโปรตีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาของโรคไขมันในเลือดและโรคความดันโลหิตสูง และ

- เรื่อง “คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ” กล่าวถึงสารโปรไซยานิดินที่สกัดได้จากโกโก้มีฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างไร และสุดท้ายขอนำเสนอเมนูคู่สุขภาพ

- เรื่อง “จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”