วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรผู้สร้างนวัตกรรมอาหาร บริการองค์ความรู้
สู่สังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน”​

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
E-mail : ifrpms@ku.ac.th
เบอร์โทร : 02-9428629 ต่อ 1208