วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรผู้สร้างนวัตกรรมอาหาร
บริการองค์ความรู้ สู่สังคมสุขภาพอย่างยั่งยืน “

พันธกิจ

1. วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร

2. บริการองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อสร้างเสถียรภาพให้องค์กร

3. บริการองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

4. ยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ

 

 

วัตถุประสงค์

วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ให้บริการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นำและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการเรียนการสอน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับสากล

นโยบาย

การวิจัยและการพัฒนา

การวิจัยและการพัฒนาพัฒนางานวิจัยมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมอาหาร ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรองรับอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร (KU Food Science Park) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในและต่างประเทศสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร กับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาคเอกชนจัดหางบประมาณอุดหนุน การวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ

การบริการวิชาการ

ขยายขีดความสามารถของงานบริการวิชาการสร้างรายได้และพัฒนา ทักษะ บุคลากร จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้บริการวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ สังคมและชุมชน

การสนับสนุนการศึกษา

ร่วมมือกับภาควิชา/คณะในด้านการเรียนการสอน การสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิทยานิพนธ์และการฝึกงานเตรียมความ พร้อมให้กับหน่วยงานสามารถรองรับการให้นิสิตเข้ามาฝึกงานและ ทำงานวิจัย เพื่อรองรับนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ที่ดี ของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องให้สถาบันสามารถ เลี้ยงตัวเองได้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการในทุกภารกิจ ส่งเสริม การวิจัยของสถาบันในภารกิจหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและ ยอมรับในสังคม