โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

กลุ่มบริหารและธุรการ

 • สำนักงานเลขานุการ

กลุ่มวิจัยเเละพัฒนา

 • ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 • ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 • ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
 • ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

กลุ่มบริการวิชาการ

 • ศูนย์ถ่ายทอดและเทคโนโลยี
  สารนิเทศทางอาหาร
 • ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

 • ฝ่ายผลิตเเละจําหน่าย
 • ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง