คณะกรรมการประจำ

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการ

รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
กรรมการ

ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
กรรมการ

รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
กรรมการ

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
กรรมการ

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
กรรมการ

ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
กรรมการ

ดร.วารุณี วารัญญานนท์
กรรมการ

นางพรทิพย์ เดชเกรียงไกรกุล
กรรมการ

ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
กรรมการ

ดร.ประมวล ทรายทอง
กรรมการ

น.ส.เตือนใจ ส่งสุข
เลขานุการ

นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ