โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร