การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop : How to Make Plant-Based Meat Alternatives

17 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 61 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop : How to Make Plant-Based Meat Alternatives เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives อย่างครอบคลุมตั้งแต่การรู้จักส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต และคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีนักวิจัยฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้

** หัวข้อ Overview of Plant – Based Meat
>>โดย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ/ นักวิจัยชำนาญการ

** หัวข้อ Essential ingredients for enhancing texture of plant-based meat analog
>>โดย ดร.หทัยชนก กันตรง หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป/ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

ณ ห้องหยกมณี ชั้น 2 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ห้องครัวเดโม่และห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์