กิจกรรม “Workshop on Functional Ingredients Star Search & Business Matching”

16 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 83 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 25666 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดย “Food Innovation & Regulation Network (FIRN)” จัดดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารฟังก์ชันด้วยการวิจัยผ่านกลไกของ FFC Thailand” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบ Food with Function Claims (FFC) Thailand และการยกระดับความสามารถประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตเกษตรและอาหารเชิงฟังก์ชั่นได้จริง เพื่อรับรู้ตัวอย่างความสำเร็จของ FFC Japan เข้าใจแนวทางในการขอกล่าวอ้างอาหารเชิงหน้าที่ เช่น เข้าใจการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ที่สามารถใช้เพื่อการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ FFC Japan และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและนักธุรกิจเพื่อนำไปสู่การร่วมงานกันระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการในอนาคต

ภายในงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม“Workshop on Functional Ingredients Star Search & Business Matching” โดย ดร. ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในช่วง Star Search: Researcher Introduction ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอและแนะนำขอบข่ายการทำงานวิจัยของแต่ละท่าน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมอบรม โดย ดร. ดาลัด  ได้แนะนำกลุ่มวิจัย Functional ingredient discovery research group ของทางสถาบันฯ ซึ่งทำงานวิจัยด้านการค้นคว้าและพัฒนาสารอาหารฟังก์ชั่นใหม่ๆ จากพืช ทางห้องปฏิบัติการมีการวิจัยตั้งแต่ระดับหลอดทดลองจนถึงระดับคลินิก และยังมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพใหม่ ๆ มาผนวกกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในตอนท้ายของกิจกรรมทางผู้จัดได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมเป็นคู่เจรจาทางธุรกิจกับนักวิจัย พบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับทางสถาบันฯ พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะนำงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมและหารือในประเด็นนี้ต่อไป