ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

17 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 68 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสกถาบันฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

   - ดร.วนิดา ปานอุทัย ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ

 

   - คุณสุธาทิพพ์ ดวงใจ ฝ่ายผลิตและจำหน่าย   ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ