งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

20 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 94 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.18 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิชาการ และผลงานการวิจัยจาก 27 หน่วยงาน รวม 74 ผลงาน อาทิ ความสำเร็จในการนำส่งดาวเทียมธีออส 2 ดาวเทียมสำรวจโลก และการเพิ่มความมั่นคงทางสภาวะอวกาศของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาราศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอการพัฒนาคลังคัมภีร์ใบลานดิจิทัล จังหวัดน่าน เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 ส่วนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อาทิ การออกแบบระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาหน่วยทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, การใช้ KVEIK เป็นยีสต์ในการผลิตเบียร์, การพัฒนาเสบียงรบประจำบุคคลจากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการในพระราชดำริฯ รวมทั้ง งานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนฯ กับศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำเสนอผลงานวิจัยการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผงเลือดไก่ครบส่วน เพื่อผลิตและตรวจสอบปริมาณเหล็กรวมและจุลินทรีย์ของผงเลือดไก่ครบส่วน โดยนิทรรศการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนนายร้อย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน กองทัพบก และประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ที่มาข่าว : Youtube ROYALNEWSTH
https://www.youtube.com/watch?v=8ORkSysU3eY