ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร"

24 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร"

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ค่าลงทะเบียน 2,000.- บาท/ท่าน

---------------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ คุณสงกรานต์ ลาเวียง)
E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://shorturl.asia/tXeWs หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด