ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

12 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 66 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

อบรมวันที่ 20-21 มิ.ย. 2566 ค่าลงทะเบียน 4,300.- บาท/ท่าน

---------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1223   (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)
E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :
http://ttc.ifrpd.ku.ac.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด