ภาพการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากกรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

27 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 21 ครั้ง

ภาพการประชุมผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และบุคลากกรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องเรไร (232) อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์