ภาพบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

31 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 33 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) ในงาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up “แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย” “Innovation and Business Empowerment of Functional Ingredients for Health and Functional Products” ณ ห้องประชุมจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส