หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ"

24 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 95 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ)
"การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ"

อบรมวันพุธ - พฤหัสบดีที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 ค่าลงทะเบียน 3,800.- บาท/ท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223 
(คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)
E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด